Årsmöte 2023

Årsmötesprotokoll 2023

Protokoll fört vid Anna Kajsa Hallgard Sällskapets årsmöte den 5 mars 2023 i Levide Bygdegård.  Cirka 40 medlemmar deltog i årsmötet.

Sven­-Eric Snoder hälsade alla välkomna och började med att tända ett ljus, till minne av Leif Thomsson vår styrelsemedlem, som avled den 9 februari i år och utlyste sen en tyst minut.

§ 1. Årsmötets öppnande. Sven-Eric Snoder förklarade mötet öppnat.

§ 2. Frågan om mötet varit behörigt utlyst, besvarades med ja. 

§ 3. Val av mötesordförande och mötessekreterare. Sven-Eric Snoder valdes till ordförande och Lena Nilsson som sekreterare. 

§ 4. Val av två justerare / rösträknare. Elisabeth Stenberg Silte och Göran Wallin Klinte.

§ 5. Fastställande av dagordning. Mötet godkände dagordningen.

§6. Verksamhetsberättelse för 2022, godkändes och lades till handlingarna.

§7. Ekonomisk redogörelse för 2022. Kassören Per Tellström redogjorde försällskapets ekonomi och läste upp revisorernas berättelse.

§9. Ansvarsfrihet för styrelsen 2022. Mötet beviljade styrelsen ansvarsfrihet.

§10. Fastställande av verksamhetsplan för 2023 presenterades och godkändes.

§11. Fastställande av medlemsavgift, oförändrat 100 kr/ medlem och år.

§12.  Val av ordförande för en tid av ett år, omval av Sven-Eric Snoder.

§ 13. Val av styrelseledamöter för en tid av två år, fram till och med 2024, Nyval Christina Thomsson Visby, omval Harriet Hansson, Katrin Pettersson och Lena Nilsson. Sittande i styrelsen till och med 2023 är Aina Hallbåter, Wera Svensson samt Rut Edberg.  Viveka Falck (Klinte Bibliotek), Ing-Marie Tellström (Gutamålsgillet) fortsätter som adjungerande styrelsemedlemmar 2023 och Per Tellström fortsätter som adjungerande kassör 2023 och Monica Hansson tar hand om Hemsidan.

§ 14. Val av revisorer för 2023,omval på Johan Edberg och Göran Olofsson.

§ 15. Val av valberedning för 2023. Börje Johansson, Ann-Margret Eskedal och Ing-Marie Tellström (sammankallande).

§ 16. Mötets avslutande. Ordförande tackade för uppmärksamheten ochförklarade mötet avslutat.

Övrigt. Efter förhandlingarna bjöd Anna-Kajsa Sällskapet på fastlagsbulle och kaffe/te. Rasmus Thomsson visade ånyo ”Gottbergsfilmen” från Solsänget och Wera Svensson, som hade ordnat en sittande tipspromenad med frågor. ”Vad vet du om änget” gick igenom de rätta svaren. Det blev flera intressanta reflexioner/ diskussioner både från  filmen och från ”Ängsfrågorna”.

Lena Nilsson, sekreterare                                            

 Justeras:

Sven-Eric Snoder                Göran Wallin                      Elisabeth Stenberg
Ordförande