Årsmöte 2022

Årsmötesprotokoll 2022

Protokoll fört vid Anna Kajsa Hallgard Sällskapets årsmöte den 13 mars 2022 i Levide Bygdegård.  Cirka 35 medlemmar deltog i årsmötet.

§ 1. Årsmötets öppnande. Sven-Erik Snoder förklarade mötet öppnat.

§ 2. Frågan om mötet varit behörigt utlyst, besvarades med ja.   

§ 3. Val av mötesordförande och mötessekreterare. Sven-Eric Snoder valdes till ordförande och Lena Nilsson som sekreterare.  

§ 4. Val av två justerare / rösträknare, Britt Johansson och Göran Wallin.       

§ 5. Fastställande av dagordning. Mötet godkände dagordningen.

§6. Verksamhetsberättelsen för 2021, godkändes och lades till handlingarna.

§7. Ekonomisk redogörelse för 2021. Kassören Per Tellström redogjorde försällskapets ekonomi och läste upp revisorernas berättelse.

§9. Ansvarsfrihet för styrelsen 2021. Mötet beviljade styrelsen ansvarsfrihet.

§10. Fastställande av verksamhetsplan för 2022 presenterades och godkändes.

§11. Fastställande av medlemsavgift, oförändrat 100 kr/ medlem och år.

§12.  Val av ordförande för en tid av ett år, omval av Sven-Eric Snoder.

§ 13. Val av styrelseledamöter för en tid av två år, fram till 2023

 Omval Aina Hallbåter, Wera Svensson samt Rut Edberg.

 Viveka Falck (Klinte Bibliotek), Ing-Marie Tellström (Gutamålsgillet) fortsätter som adjungerande styrelsemedlemmar 2022 och Per Tellström fortsätter som adjungerande kassör 2022 och Monica Hansson tar hand om Hemsidan.

§ 14. Val av revisorer, för 2022,omval på Johan Edberg och Göran Olofsson.

§ 15. Val av valberedning för 2022. Omval Börje Johansson, Ann-Margret Eskedahl samt  Ing-Marie Tellström (sammankallande).

§ 16. Mötets avslutande. Ordförande tackade för uppmärksamheten ochförklarade mötet avslutat.

Lena Nilsson, sekreterare                                            

 Justeras:

Sven-Eric Snoder              Britt Johansson                             Göran Wallin
Ordförande