Stadgar

Anna Kajsa Hallgard Sällskapet

Anna Kajsa Hallgard (Margit Olofsson), född den 7 januari 1915 – död den 12 april 1995, var gotländsk författare och hembygdsvårdare. Hon skrev ett stort antal romaner, men även reseskildringar samt noveller på gutamål och var en av stiftarna till Gutamålsgillet 1945. Anna Kajsa Hallgard tillerkändes flera hedersbetygelser. Hon fick 1969, som första kvinna, Gotlands kulturpris.

Stadgar för Anna Kajsa Hallgard Sällskapet

l. Namn
Sällskapets namn ska vara ANNA KAJSA HALLGARD SÄLLSKAPET. Dess hemort är Gotland. Sällskapet bildades den 7 januari 2015.

2. Syfte
Sällskapets syfte ska vara att sprida kunskap om Anna Kajsa Hallgard, hennes författarskap och hembygdsvårdande insatser. Sällskapet ska verka för att intresset för hennes böcker hålls vid liv och stimuleras. Detta kan ske genom information, föreläsningar, skrifter, studiecirklar med mera.

3. Medlemskap
Medlem av sällskapet kan enskild person, institution, företag eller sammanslutning bli, som betalat fastställd årsavgift.

5. Medlemsavgift
Medlemsavgift fastställs, efter förslag från styrelsen, av årsmötet för kommande kalenderår.

6. Styrelsen
Styrelsen ska bestå av minst sju ledamöter. Ordförande väljs på ett år av årsmötet. Övriga ledamöter väljs på två år. Första gången väljs hälften av övriga ledamöter på ett år och hälften på två år. Styrelsen utser inom sig övriga funktionärer. Valbar till styrelsen är endast medlem som är enskild person.

7. Styrelsens arbete
När årsmötet inte är samlat är styrelsen sällskapets beslutande organ och ansvarar för sällskapets angelägenheter. Styrelsen ska verkställa beslut av årsmötet, planera, leda och fördela arbetet i sällskapet, ansvara för och förvalta sällskapets medel, tillställa revisorerna ekonomisk redovisning och verksamhetsberättelse samt förbereda årsmötet.

Styrelsen sammanträder efter kallelse av ordföranden eller då minst hälften av ledamöterna begär det. Styrelsen är beslutsmässig då samtliga ledamöter kallats och minst halva antalet ledamöter är närvarande. Vid lika röstetal har ordföranden utslagsröst. Vid sammanträdet ska protokoll föras och justeras av mötesordföranden och en justerare. I brådskande fall kan ordföranden besluta att ärendet ska avgöras genom skriftlig omröstning eller telefonsammanträde.

8. Firmatecknare
Sällskapets firma tecknas var för sig av ordföranden eller kassören.

9. Revisorer
Utöver styrelsen ska sällskapet ha minst en och högst två revisorer. Om årsmötet beslutar att bara ha en revisor kan årsmötet också välja en revisorssuppleant.

Revisorerna har rätt att fortlöpande ta del av sällskapets räkenskaper, årsmötes- och styrelseprotokoll och övriga handlingar. Sällskapets räkenskaper och verksamhetsberättelse ska vara revisorerna tillhanda senast en månad före årsmötet dock senast den 1 mars.

10. Valberedning
Valberedningen ska bestå av minst två och högst fyra medlemmar, varav en är sammankallande.

11. Årsmöte
Årsmötet, som är Sällskapets högsta beslutande organ, ska hållas före april månads utgång på tid och plats som styrelsen bestämmer. Kallelse till årsmötet sänds med vanligt brev eller e-post och ska vara medlemmarna tillhanda senast tre veckor före årsmötet. Verksamhetsberättelse, ekonomisk redogörelse, revisorernas berättelse samt styrelsens förslag och inkomna motioner ska finnas tillgängliga för medlemmarna minst en vecka före mötet. I kallelsen ska anges var dessa handlingar finns tillgängliga.

Såväl medlem som styrelse får lämna förslag att behandlas på årsmötet. Förslag från medlem ska vara styrelsen tillhanda senast sex veckor före årsmötet.

12. Dagordning vid årsmöte

 1. Mötets öppnande
 2. Frågan om mötet varit behörigt utlyst
 3. Val av mötesordförande och mötessekreterare
 4. Val av två justerare, tillika rösträknare
 5. Fastställande av dagordning
 6. Verksamhetsberättelse för det gångna året
 7. Ekonomisk redogörelse för det gångna året
 8. Revisionsberättelse
 9. Ansvarsfrihet för styrelsen
 10. Fastställande av verksamhetsplan och budget för det kommande verksamhetsåret
 11. Fastställande av medlemsavgift
 12. Behandling av styrelsens förslag och inkomna motioner
 13. Val av ordförande för en tid av ett år
 14. Val av halva antalet övriga ledamöter för en tid av två år
 15. Val av revisorer för en tid av ett år
 16. Val av valberedning för en tid av ett år
 17. Övriga frågor
 18. Mötets avslutande

13. Extra årsmöte
Styrelsen kan kalla till extra årsmöte. Styrelsen är skyldig att kalla till extra årsmöte när en revisor begär det. För kallelse gäller samma som för ordinarie årsmöte. Vid ett extra årsmöte får endast det avhandlas som angetts i kallelsen.

14. Rösträtt
Medlem som har betalat medlemsavgift har rösträtt på mötet. Rösträtten är personlig och får inte utövas genom ombud.

15. Beslutsordning
Beslut fattas med enkel majoritet, frånsett stadgefrågor som kräver två tredjedels majoritet. Ordföranden har utslagsröst vid lika röstetal.


16. Stadgeändring

Stadgeändring kan ske efter två på varandra följande medlemsmöten med minst en månads mellanrum, varav minst ett ska vara ordinarie årsmöte. Stadgeändringen ska biträdas av minst två tredjedelar av de röstande.

17. Upplösning
Beslut om upplösning av Sällskapet fattas vid minst två på varandra följande möten varav minst ett årsmöte. Minst två tredjedels majoritet av de avgivna rösterna ska stödja beslutet om upplösning. Vid upplösningen av Sällskapet ska alla tillgångar, föremål  och handlingar tillfalla Levide-Gerum hembygdsförening eller Gutamålsgillet.