Årsmöte 2019

Söndagen den 10 februari 2019 höll Anna Kajsa Hallgard Sällskapet sitt årsmöte i Levide bygdegård. Inte mindre än 34 medlemmar deltog i mötet.Från verksamhetsberättelsen för 2018 kan nämnas att flera av styrelsens medlemmar har berättat om Anna Kajsa och läst ur hennes böcker vid besök hos pensionärsföreningar m.fl. Sällskapet deltog i Bokmässan i Almedalsbiblioteket och har också gett ut ett nytryck av hennes enda bok helt på gutamål ”Gulläpplar och andra berättelser på gutamål”. Den sedvanliga sommarträffen i Solsänget ägde rum den 4 augusti. Roland Olsson kåserade om ”Anna Kajsa borta och hemma”.I november bjöd Sällskapet in till otndag i Levide bygdegård. Där läste Rut Edberg novellen ”Saffransbaket” och därefter visade Ing-Marie Tellström sin film med samma namn.Dagens höjdpunkt på årsmötet blev ett bildspel med ljudinspelning där Anna Kajsa intervjuades av Radio Gotlands Lennart Berg och berättade bland annat om uppväxten i Levide och omställningen på landsbygden under beredskapstiden. Bildspelet hade gjorts av Monika Hansson.

Till ordförande för 2019 omvaldes Sven-Eric Snoder. Styrelsemedlemmar i tur att avgå omvaldes och i styrelsen för 2019 ingår Aina Hallbåter, Rut Edberg, Wera Svensson, Harriet Hansson, Katrin Pettersson, Lena Nilsson, Gunnar Geisle och Karin Nyström samt adjungerade från Gutamålsgillet Ing-Marie Tellström och Viveka Falck från Klintehamns bibliotek.

Protokoll fört vid Anna Kajsa Hallgard Sällskapets årsmöte den 10 februari 2019 i Levide bygdegård.

34 personer deltog i mötet.

 • 1 Årsmötet öppnades
  Mötet inleddes med att ordföranden Sven-Eric Snoder hälsade alla välkomna och förklarade mötet öppnat. Han informerade kort om sällskapets verksamhet under det gångna året. Han hoppades också att Sällskapet skulle få fler nya medlemmar under 2019.
 • 2 Frågan om mötet varit behörigen utlyst
  Medlemmarna hade fått kallelse till mötet med post i början på januari och vi hade annons GA och GT den 19 januari.
 • 3 Val av mötesordförande och mötessekreterare
  Sven-Eric Snoder valdes till ordförande och Gunnar Geisle till sekreterare för mötet.
 • 4 Val av två protokolljusterare
  Thomas Thomasson och Rut Edberg valdes till justerare.
 • 5 Fastställande av dagordningen
  Dagordningen gicks igenom av ordföranden och fastställdes av mötet.
 • 6 Verksamhetsberättelse för 2018 och verksamhetsplan för 2019
  Sekreteraren gick igenom verksamhetsberättelsen, som bifogas. Den godkändes och lades till handlingarna.Sven-Eric redogjorde för vad som planeras under 2019. Vi ska i samarbete med Gustaf Larsson Sällskapet delta i Bokmässan på Almedalsbiblioteket den 13–14 april. Vidare planeras en ny sommarträff i Solsänget den första lördagen i augusti. Wera fortsätter med iordningsställande av Anna Kajsa Hallgard-arkivet i Klinte bibliotek (på vindsvåningen i Donnerska huset). En ny träff med otndag i Levide bygdegård planeras till hösten 2019. Vi ska också fortsätta med information om Anna Kajsa och hennes författarskap hos pensionärsföreningar m.fl.Ett nytt medlemsblad gavs ut i samband med årsmötet 2019. Det innehåller bland annat en artikel av Eivor Götherström om hennes kontakter med Anna Kajsa.
 • 7 Ekonomisk redogörelse
  Kassören Per Tellström redogjorde för Sällskapets ekonomi och konstaterade att det ekonomiska läget är gott. En översikt av det ekonomiska läget bifogas detta protokoll.
 • 8 Revisionsberättelse
  Revisorerna hade godkänt redovisningen och revisionsberättelsen från Johan Edberg och Göran Olofsson lästes upp.
 • 9 Ansvarsfrihet
  Mötet beviljade styrelsen ansvarsfrihet för det gångna året.
 • 10 Fastställande av medlemsavgift
  Medlemsavgiften fastställdes till 100 kr för 2020.
 • 11 Val av ordförande samt styrelseledamöter
  Sven-Eric Snoder omvaldes till ordförande på ett år (2019).Till styrelseledamöter på två år omvaldes Gunnar Geisle, Harriet Hansson och Katrin Pettersson (2019–2020).
  Rut Edberg, Aina Hallbåter, Wera Svensson är valda t.o.m. 2019. Karin Nyström omväljs på ett år (2019).Omval på två år av Lena Nilsson (2019–2020)Viveka Falck (Klinte bibliotek) och Ing-Marie Tellström (Gutamålsgillet) fortsätter som adjungerade styrelsemedlemmar 2019 och Per Tellström fortsätter som adjungerad kassör 2019.
 • 12 Val av revisorer för en tid av ett år
  Göran Olofsson och Johan Edberg omvaldes som revisorer.
 • 13 Val av valberedning för en tid av ett år
  Även valberedningen omvaldes och den består av Börje Johansson, Ann-Margret Eskedahl och Ing-Marie Tellström med Ing-Marie som sammankallande.
 • 14 Övrigt
  Efter mötet visade Monika Hansson ett bildspel där Radio Gotlands Lennart Berg intervjuade Anna Kajsa. Hon berättade bland annat om mobiliseringstiden på 1940-talet. Bildspelet fick stor uppskattning med applåder och berömmande ord till Monika.Vi hade också en ”sittande” tipspromenad med frågor om Anna Kajsa med anknytning till gutamål gjord av Wera.Flera förslag och idéer om verksamheten togs upp och antecknades för att behandlas på kommande styrelsemöten.Sist men inte minst bjöd Sällskapet på kaffe med hembakt bröd.

Vid protokollet

Gunnar Geisle

Justeras

Sven-Eric Snoder, ordf.

Thomas Thomasson                                 Rut Edberg